Shearing

We own metal cutting shears DURMA.

Maximum cutting length 3000 mm.

Maximum thickness 6 mm.